Farnosť Ducha Svätého Žehra

Vzácny dar pre kostol v Beharovciach

Čo je v našich chrámoch najväčšou vzácnosťou? Keďže každý chrám je Božím domom, to najvzácnejšie a najposvätnejšie miesto kostola je vždy svätostánok. Tu prebýva živý Boh vo Eucharistii. K vzácnostiam našich chrámov patria aj hodnotné oltáre, fresky či vitráže. Je však veľkou milosťou, ak súčasťou našich chrámov sú aj relikvie svätých, pretože tie nás ešte viac spájajú s nebom. 

Je veľkou milosťou, že kostol v sv. Michala archanjela v Beharovciach bol v týchto dňoch obdarovaný relikviami svätých. Tento kostol sa stal domovom relikvií sv. Terezky Ježiškovej od Dieťaťa Ježiša a sv. Tváre, sv. Františka Saleského, sv. Jany Františka Frémyot de Chantal, sv. Margity Mária Alacoque (ctiteľov Božského srdca Ježišovho) a sv. Magnusa – rímskeho mučeníka.

Tieto relikvie svätých venovalo kostolu v Beharovciach Benediktínske opátstvo sv. Michala archanjela vo Farnborough v Anglicku, za čo im chceme vysloviť úprimnú vďačnosť a samozrejme hlavne Nebeskému Otcovi. Veríme, že relikvie sa nestanú len ozdobou kostola, ale hlavne zdrojom Božích milostí a požehnania aj na príhovor týchto svätých.