Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sviatosť manželstva

Podmienky k uzavretiu manželstva
• Snúbenci sa nahlásia na farskom úrade najmenej šesť mesiacov pred plánovaným termínom sobáša
• Snúbenci si následne zadovážia civilnú sobášnu zápisnicu
• Tí, ktorí nie sú krstení v našej farnosti, prinesú si so sebou aj svoj krstný list nie starší ako šesť mesiacov. Po dohode si ich prípadne farský úrad vyžiada osobne.
• Potrebné je nahlásiť údaje o svedkoch – meno a priezvisko, rodné číslo, zamestnanie a adresa
• Svedok musí byť svojprávny a dospelý
• pri miešanom manželstve môže byť sv. omša len s dovolením miestneho ordinára, pri rozdielnom náboženstve nesmie byť sv. omša, len obrad

Kán. 1055 – §1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
§ 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.
Kán. 1056 – Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.
Kán. 1083 – §1. Muž pred dovŕšením šestnásteho roku života a žena pred dovŕšením štrnásteho roku nemôžu uzavrieť platné manželstvo.
§2. Konferencia biskupov má právo stanoviť vyšší vek na dovolené slávenie manželstva.
(u nás sa to riadi štátnym právom)