Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sviatosť krstu

 

Podmienky na ukrstdelenie sv. krstu
• sviatosť krstu je potrebné včas nahlásiť
• je potrebné priniesť na faru so sebou rodný list dieťaťa
• absolvuje sa krstná náuka
• sviatosť krstu sa vysluhuje podľa rozpisu
• krstní rodičia musia spĺňať podmienky stanovené CIC
Kán. 855 – Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu.
Kán. 856 – Hoci sa krst môže udeliť v ktorýkoľvek deň, predsa sa odporúča, aby sa spravidla slávil v nedeľu alebo ak je to možné na Veľkonočnú vigíliu
Kán. 868 – §1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasil; aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve
Kán. 873 – Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Kán. 874 – §1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstné rodiča, je potrebné:
• aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
• aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku
• aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
• aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom
• aby nebol otcom alebo matkou krstenca
§2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.