Farnosť Ducha Svätého Žehra

Rekonštrukcie na kostole v Žehre pokračujú

Na základe žiadosti podaných v rámci projektov “Obnovme si svoj dom” boli na opravy národných kultúrnych pamiatok v Žehre poskytnuté dotácie vo výške 40000,-€.  Z toho  na pokračovanie reštaurátorských prác a na opravu šindľovej krytiny na streche kostola Ducha Svätého v Žehre bola poskytnutá dotácia vo výške 20000,-€ a na opravu omietok a šindľovej krytiny ohradného múra okolo kostola Ducha Svätého v Žehre bola poskytnutá dotácia vo výške 20000,-€. Rímskokatolícka cirkev farnosť Žehra ako prijímateľ dotácií zo štátneho rozpočtu SR sa na uvedených projektoch bude spolu podieľať finančnou účasťou vo výške 2 973,50 €. V súlade so zmluvnými podmienkami o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu a na základe úspešného ukončenia verejného obstarávania boli  dňa  23.09.2019  začaté  práce  na  uvedených  pamiatkach  a  budú “Realizované  s  finančnou  podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky”.