Farnosť Ducha Svätého Žehra

Príbeh rekonštrukcie oltára Poslednej večere pokračuje…

S úmyslom zachovať hodnotu národných kultúrnych pamiatok aj vo filiálke Granč – Petrovce, sme v roku 2019 opätovne požiadali o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom, z Ministerstva kultúry SR.  Žiadali sme financie na pokračovanie reštaurátorských prác na Bočnom oltári Poslednej večere zo starého kostola sv. Martina. S naším projektom sme boli úspešní a získali sme dotáciu vo výške 6 000 EUR.  A tak po jedenástich rokoch od prvotného zámeru reštaurovania tohto oltára sa ruky reštaurátorov znova mohli pustiť do práce, aby nám náš vzácny oltár mohol aj v budúcnosti pripomínať  odkaz „Poslednej večere“.  Reštaurátorské práce sa vykonávajú v ateliéry víťaznej firmy RESTAURO ATELIER, s.r.o v Spišskom Podhradí, ktorá vzišla zo zrealizovaného verejného obstarávania na uvedené práce.