Farnosť Ducha Svätého Žehra

Reštaurovanie oltára Poslednej večere je konečne dokončené

V týchto dňoch sa nám podarilo po dlhých 13 rokoch umiestniť späť na pôvodné miesto do starého kostola sv. Martina zreštaurovaný Oltár Poslednej večere. Ešte v roku 2008 bol oltár so zámerom reštaurovania prenesený do reštaurátorskej dielne RESTAURO ATELIER, s.r.o v Spišskom Podhradí. Nedostatok finančných prostriedkov spôsobil, že oltár Poslednej večere dlhých 10 rokov v ateliéry zapadal prachom. Od roku 2019 a následne v rokoch 2020 a 2021 sa po podaní úspešných projektov a žiadostí o dotácie na Ministerstvo kultúry SR mohlo intenzívne pokračovať s obnovou tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Dotačný program MK SR Obnovme si svoj dom pozostáva z dotácie zo štátneho rozpočtu so spoluúčasti vlastníka. Projekt reštaurovania Oltára Poslednej večere bol od roku 2019 až po jeho ukončenie zo strany MK SR podporený vo výške 15 000 € a vďaka milodarom veriacich z Granč – Petroviec bola spoluúčasť filiálky financovaná vo výške 2 850 €.

Reštaurátorskej dielni RESTAURO ATELIER, s.r.o v Spišskom Podhradí, všetkým štedrým darcom a tým, ktorí svojim zanietením a úsilím prispeli dotiahnuť reštaurovanie oltára až do úspešného  konca,  chcem aj touto cestou vysloviť úprimné Pán Boh zaplať.