Farnosť Ducha Svätého Žehra

Rekonštrukcia strechy na kostole v Granči Petrovciach.

Na prelome mesiacov august a september 2022 prebehla na novom kostole sv. Martina v Granči Petrovciach druhá etapa rekonštrukcie strechy kostola. Pred dvoma rokmi sa opravila stredová časť kostolnej strechy, tohto roku prebehla rekonštrukcia na južnej časti nad sakristiou a chorusom. Rekonštrukcia už bola nevyhnutná, keďže pôvodná krytina už dávno neplnila ochrannú funkciu. Počas dažďových zrážok znehodnotený bonnský šindeľ prepúšťal vodu, čo spôsobovalo neustále zatekanie do priestorov kostola. Najviac si to odniesol strop na choruse a sakristia, kde sa pravidelne vytvárali mokré, špinavé fľaky. Voda nebezpečne zatekala okolo elektroinštalačných zariadení, svietidiel a zásuviek. Havarijný stal už bolo nevyhnutné riešiť tohto roku. Už nebol čas čakať. Rekonštrukciu vykonala stavebná firma pána Dominika Moronga, stavebný dozor vykonával pán Vincent Leskovský.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto rekonštrukcii chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať.