Farnosť Ducha Svätého Žehra

1. sväté prijímanie

V nedeľu 29.5.2022 v kostole Svätého Martina v Granči – Petrovciach prvý krát pristúpili k sv. prijímaniu šiesti tretiaci z našej farnosti. Bola to vzácna a nezabudnuteľná slávnosť nielen pre deti. Radosť prežívali rodičia, krstní a starí rodičia, celé rodiny. V očiach detí blikali plamienky zvedavosti a očakávaní, na tvárach im žiarili úsmevy. Ich čisté srdiečka sa nevedeli dočkať okamihu, na ktorý ich pripravoval dôstojný pán kaplán Mgr. Karol Križian na fare v Žehre a dôstojný pán farár Mgr. Ľuboš Šípoš na hodinách náboženstva. Na začiatku slávnostnej sv. omše vošiel do vyzdobeného kostola sprievod detí na čele s krížom, miništrantami a pánom kaplánom. Počas príhovoru pán kaplán s láskou a veľmi pútavo  hovoril o živej prítomnosti Pána Ježiša v Eucharistii. Pri obnove krstných sľubov deti sami odpovedali na otázky pán kaplána a vyznali svoju vieru. Horiaca svieca bola symbolom Pána Ježiša – “Kristus Svetlo sveta”.  Deti sa aktívne zapájali do liturgie – čítali evanjelium, prosby, priniesli obetné dary a zapojili sa do spevov s p. organistom S. Salancim a spevokolom. V závere sv. omše poďakovali deti aj rodičia p. kaplánovi za vynaložené úsilie pri ich príprave na 1. sv. prijímanie, za láskavý prístup a otcovské povzbudenie.

Naším prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si hlboko do srdca uložili zážitok z okamihu, keď do  svojich srdiečok prvý krát prijali Pána Ježiša v Eucharistii. Veríme, že naše prvoprijímajúce deti nezabudnú na svoje prvé osobné stretnutie s Pánom Ježišom, že budú s radosťou prichádzať k oltáru a tešiť sa na stretnutie s tým, ktorý ich miluje nekonečnou láskou. 

” Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv ja pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. “ (Jn 6, 54-56)