Farnosť Ducha Svätého Žehra

Na bohoslužbách maximálne 50 osôb!!!

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Z nových pravidiel vyplýva:

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu sa môže v kostole zúčastniť najviac 50 ľudí. Na podujatia sa vzťahujú tieto povinnosti:

 • Vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
 • Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené – šachovnicové sedenie. To sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade. Zabezpečiť dostatočný sociálny odstup.
 • Dodržiavať respiračnú etiketu  – kašlať, kýchať do vreckovky.
 • Z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.
 • Pred rozdávaním svätého prijímania si musí kňaz dezinfikovať ruky. Veriaci, ktorí žiadajú sväté prijímanie do úst, príde na sväté prijímanie na záver ako posledný.
 • Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie eucharistiu na ruku.
 • Zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom).
 • V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).
 • Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zároveň nariadenie výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.). Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19, nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.


Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR