Farnosť Ducha Svätého Žehra

Prvá etapa rekonštrukcie strechy kostola ukončená

V mesiacoch apríl až  júl tohto roka prebehla na novom kostole sv. Martina v Granč-Petrovciach realizácia prvej  etapy  projektu „Rekonštrukcia strechy kostola sv. Martina“.

Najviac problematická stredová časť strechy so svojim typickým žľabovým charakterom zmenila svoju podobu. Problémom strednej, žľabovej časti strechy bol hlavne nedostatočný sklon, čo spôsobovalo v zimnom období hromadenie veľkého množstva ľadu a  snehu v žľabovej časti a v poslednom období dochádzalo k zatekaniu do interiéru kostola. Nová projektová dokumentácia navrhla riešiť daný problém  zdvihnutím pôvodného sklonu. Realizáciou prác sa dosiahlo zvýšenie sklonu z troch na desať percent. Rekonštrukčné práce zohľadnili všetky požiadavky projektovej dokumentácie a tak pridaním nosných hranolov, novej drevenej konštrukcie a debnenia sa síce zmenil pôvodný ráz strechy, ale dosiahol sa požadovaný sklon.  Pri rekonštrukcii sa použili najnovšie a osvedčené trendy pokrývania striech, kedy sa použila kvalitná plechová krytina Lindab Seamline. Dlhé, falcované pásy plechovej krytiny by mali zamedziť zatekaniu do kostola. Tepelnému úniku by sa malo zabrániť použitím tepelnej izolácie v hrúbke až 24 cm. Posledným vylepšením strechy je umiestnenie snehových zábran a hlavne  nainštalovanie topných  káblov s reguláciou v problematických častiach strechy, ktoré v zimnom období zabezpečia priebežné roztápanie nahromadeného snehu a ľadu.

     Naše práce boli požehnávané aj vďaka veľmi dobrej spolupráci medzi farským úradom v Žehre a medzi zhotoviteľom prác – firmou p. Dominika Moronga z Granč-Petroviec, stavebným dozorom pánom Vincentom Leskovským a  pánom Martinom Leskovským, ktorí dozerali na realizáciu rekonštrukcie strechy,  a tiež pani ekonómkou Annou Pitoniakovou, ktorá dohliadala na realizáciu projektu po stránke  zmluvnej, právnej a finančnej.  Aj keď nás v budúcom období čaká ešte realizácia ďalších dvoch etáp strechy,  chcem sa touto cestou poďakovať nielen im za odvedenú prácu pri rekonštrukcii strechy nášho kostola, ale aj všetkým štedrým darcom z radu veriacich za finančné dary, štátnym inštitúciám za finančnú podporu a  hlavne za modlitby všetkých Vás, ktorými ste nás sprevádzali počas týchto prác.