Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustky v čase epidémie a modlitby za jej odvrátenie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:

* postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú hneď.

* zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí koronavírusom.

* ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

* umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si uctia kríž (ostatné podmienky dopĺňa Cirkev).

Viac v správe TKKBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

Modlitby za odvrátenie epidémie:

Modlitba pápeža Františka

O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere. Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne, ako v Káne Galilejskej – mohla vrátiť radosť a jas po týchto chvíľach skúšky. Pomôž nám, Matka Božej lásky, žiť podľa Božej vôle a robiť to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenie a prevzal naše bolesti, aby nás cez kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.

Modlitba za vyslobodenie z koronavírusu z mimoriadneho deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Všemohúci a večný Bože, od ktorého celý vesmír prijíma energiu, existenciu a život, obraciame sa na teba a vzývame tvoje milosrdenstvo, pretože dnes pri kontakte s novou vírusovou epidémiou prežívame krehkosť ľudského stavu. Veríme, že ty usmerňuješ tok dejín človeka a že tvoja láska môže zmeniť náš osud k lepšiemu bez ohľadu na náš ľudský stav. Preto ti zverujeme našich chorých a ich rodiny: pre veľkonočné tajomstvo tvojho Syna obdaruj ich telo a ducha svojou spásou a úľavou. Pomáhaj každému členovi našej spoločnosti vykonávať jeho úlohu: posilni ducha vzájomnej solidarity; buď oporou lekárom a zdravotníkom, vychovávateľom a sociálnym pracovníkom v plnení ich služby. Ty, ktorý si potechou v námahách a oporou v slabostiach, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých lekárov a uzdravovateľov vzdiaľ od nás každé zlo. Zbav nás epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme sa mohli pokojne vrátiť k svojim bežným povinnostiam, chváliť ťa i zvelebovať s obnoveným srdcom. V teba vkladáme svoju dôveru a tebe predkladáme svoje prosby skrze Krista, nášho Pána. Amen.